Tales i podes

Tenim un equip de podadors especialitzats en la tala d'arbrat públic i privat. Així mateix, podem fer-li la poda dels seus exemplars, des de la formació, el manteniment o bé les esporgues sanitàries i de seguretat, tan en arbres normals, com en arbres perillosos.


Podem gestionar els residus de verd generats i la llenya. Disposem de camions i d'una biotrituradora per a convertir els residus en astelles, facilitant l'integració al medi de les restes vegetals, o bé reduint considerablement el volum dels residus i el seu transport al gestor autoritzat.

Un altre servei que oferim és l'avaluació de l'estat de l'arbrat, si presenta risc de caiguda o no, així que cal fer per minimitzar el risc. Si finalment cal actuar, el nostre equip de poda d'alçada podrà executar els treballs amb total garantia i a uns preus competitius.